Algemene voorwaarden – Notariskantoor Huisman

Bij elke opdracht hanteren wij de volgende voorwaarden:

 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: “de opdrachtgever”) verstrekken aan Notariskantoor Huisman te Heemstede, hierna ook te noemen: “het kantoor”.

Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Uitvoering

Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd. Indien aan het kantoor een opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon dan is die persoon niet gehouden de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, maar mag hij of zij deze onder zijn of haar verantwoordelijkheid door anderen laten uitvoeren.

 1. Aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, inclusief het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de desbetreffende notaris komt. Elke aansprakelijkheid voor indirecte casu quo gevolgschade is uitgesloten. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

De hierboven omschreven aansprakelijkheidsbeperking heeft uitdrukkelijk mede betrekking op het geval het kantoor aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

 1. Inschakelen derden

Bij het inschakelen van derden zal het kantoor zoveel mogelijk overleg voeren met de opdrachtgever. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het kantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van ingeschakelde derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

 1. Honorarium

Het kantoor werkt met vaste tarieven voor de familierecht-praktijk: een tarievenlijst is opvraagbaar bij het kantoor. Voor alle overige notariële werkzaamheden kan vooraf een offerte bij het kantoor worden opgevraagd.

Geschillen over declaraties worden beslecht door de Geschillencommissie Notariaat, ingesteld door de Consumentenbond en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

 1. Betaling

Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen.

Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Indien door het kantoor, na aanvaarding van de opdracht, ter uitvoering van de opdracht werkzaamheden zijn verricht en kosten zijn gemaakt, is de opdrachtgever bij intrekking van de opdracht, ook zonder dat een akte is gepasseerd, de gemaakte kosten en het honorarium voor de verrichte werkzaamheden, te vermeerderen met omzetbelasting, aan het kantoor verschuldigd.

Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft het kantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden.

Betaling van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoederen dient te geschieden ter gelegenheid van het passeren van de desbetreffende notariële akte. Overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke het kantoor naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het kantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

 1. Verjaringstermijn

Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, in verband met door het kantoor verrichte werkzaamheden, jegens het kantoor vervallen in ieder geval zodra een periode van één jaar is verstreken na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en bevoegdheden.

 1. Rente

Indien het kantoor cliëntengelden onder zich houdt, zal getracht worden deze gelden tegen een zo gunstig mogelijke rente ten behoeve van cliënten uit te zetten bij één of meer van de financiële instellingen, waarbij het kantoor een rekening houdt. Het kantoor kan geen rentecondities bedingen, welke particulieren gebruikelijk genieten op hun eigen spaargelden.

Ingeval de financiële instelling, waarbij het kantoor een kwaliteitsrekening houdt, aan de notaris een negatieve rente in rekening brengt, belast de notaris deze kosten door aan de cliënt.

Het kantoor is wettelijk verplicht cliëntengelden te beheren op een kwaliteitsrekening, waarover periodiek wordt gerapporteerd aan het Bureau Financieel Toezicht.

 1. Elektronische communicatie

In geval de opdrachtgever en het kantoor door middel van elektronische communicatiemiddelen met elkaar communiceren, zullen beide partijen zorg dragen voor adequate bescherming tegen virussen. In geval opdrachtgever besmet raakt met een virus of een andere storing, zal het kantoor daarvoor niet aansprakelijk zijn.

 1. Overdracht vordering

Overdracht of verpanding van een vordering op het kantoor is niet toegestaan.

 1. Verbod opnamen

Het maken van geluids- en beeldopnamen tijdens besprekingen en het passeren van akten en het opnemen van telefoongesprekken met het kantoor is niet toegestaan, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de (kandidaat-)notaris.

Indien met schriftelijke toestemming van de (kandidaat-)notaris opnamen zijn gemaakt, mogen deze nooit zonder schriftelijke toestemming van de desbetreffende (kandidaat-)notaris aan derden worden verstrekt of openbaar worden gemaakt.

 1. Legitimatie

Bij een bezoek aan het kantoor, dient de cliënt zich te kunnen legitimeren.

 1. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.